Election Présidentielle 2022

L'élection présidentielle 2022 se tiendra les 9 et 23 avril en Polynésie française.

I teie mōnire 13 nō Māti, 'eiaha e ha'amo'ehia i te mātutura'a māna'o i roto i te 'afata paraparau a #PōrīnetiaTahi

présidentielle
Polynésie 1ère
Publié le , mis à jour le

Mātutura'a mana'o i ni'a i te mā'itira'a Peretitenira'a Hau Repūpirita rautīhia mai e Tauarii LEE rāua 'o Heiata BULUC.
4 manihini e 'amui mai i roto i teie mārōra'a-parau.
A fa'atae mai i tā 'outou mau uira'a i ni'a i te tahua natirara a Pōrīnetia Tahi.
E ha'amata teie mātutura'a-mana'o i te hora 4, 10 miniti ma'iri i teie monire 13 nō Māti.
E haapūroro-ato'a-hia teie fa'anahora'a i ni'a ia Facebook Live.
Nā manihini toomaha nō teie monire 13 nō Māti 'o: Jacky Bryant ( turu nō te ti'a Socialiste Benoît Hamon), hō'ē ti'a turu nō Oscar Temaru, Jean-Christophe Bouissou ( turu nō François Fillon) e Holly Raa ( turu nō Marie Lepen nō te Front National).
 
E fāna'o mai 'outou i teie mātutura'a mana'o i muri noa a'e i ni'a i te tahua natirara e i te pō monire raa ihoā i roto i te 'afata teata i te hora 9, 50 miniti ma'iri.